Publikacje

red. Krzysztof Kud

Kud K., Consumers’ perception of eco-innovation in food supply chain logistics as a factor shaping food product quality, [w:] Walaszczyk A., Jałmużna I., Lewandowski J., Production management and packaging, Food Safety and Industry 4.0, Lodz University of Technology Monographs 2019, s. 92-104.

Kud K., Biomasa łąk łęgowych jako integrator polityki energetycznej, przestrzennej oraz wodnej, Studia i Materiały, 2/2018 (28), cz. 1, s. 80– 89.

Kud K., Korzyści i funkcje oraz konieczność ochrony terenów zalewowych. [w:] Pociask M. (red.) Człowiek vs przyroda. Stow. Na Rzecz Rozwoju Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2018, s. 92-100.

Kud K., Kształtowanie gospodarczego wykorzystanie dolin rzek jako szansa rozwoju biogospodarki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 499, Wrocław 2017, s. 164-174.

Woźniak L., Kud K., Jakość biologiczna i zdrowotna żywności jako podstawowa wartość dla konsumenta, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 15, No. 2/2017, s. 329–341.

Kud K. Małe gospodarstwa rolne jako ekoinnowacyjny element rozwoju zrównoważonego obszarów nadrzecznych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 491, Wrocław 2017, s. 264–272.

Kud K. Zarządzanie gospodarką rolną na terenach zalewowych w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 16 (XXXI), zeszyt 3, 2016, s. 221–231.

Kud K. Kształtowanie interakcji człowiek–środowisko na obszarach zalewowych doliny Sanu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 377, Wrocław 2015, s. 280–288.

Kud K. Strategie zapewniania bezpieczeństwa powodziowego realizowane w gminach doliny Sanu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 366, Wrocław 2014, s. 288–298.

Kud K., Woźniak M. Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa jako element planowania i zarządzania rozwojem województwa podkarpackiego, [w:] Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, red. nauk. Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M., Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 377–397.

Kud K., Woźniak M. Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim, Humanities and Social Sciences, vol. XVIII, 20 (4/2013), pp. 63-74.

Kud K. Rolnicze i ekologiczne znaczenie terenów zalewowych, Ofic. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, ss. 135.

Woźniak L., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014-2020, projekt, Rzeszów 2013, s. 1-35, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Woźniak L., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), projekt, Rzeszów 2013, s. 1-73, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Kud K. Doskonalenie kształtowania przestrzeni, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 264, Wrocław 2012, s. 220-229.

Kud K., Woźniak L., Selected Trace Elements in Soil and Plants from Marshy Meadows of the San River Valley, Ecological Chemistry and Engineering. A, 2012, Vol. 19, nr 1-2, s. 97-104.

Kud K., Elementy analizy strategicznej w zarządzaniu przestrzenią terenów zalewowych, jako narzędzie realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 260, Wrocław 2012, s. 248-257.

Kud K., Kud B., Space for the river as a part of flood losses reducings, Proceedings of the Green Economics Institute 7th Annual Green Economics Conference, Green Economics Institute, Oxford 2012, p. 205-209.

Kud K., Zasady wdrażania ekoinnowacji, [w:] Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., Wyd. Pol. Zw. Niewidomych, Lublin, 2011, s. 83-112

Woźniak L., Dziedzic S., Kud K. Woźniak M., Wyrwa D., Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, druk Wyd. Nauk. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB Radom, 2011, ss. 168.

Woźniak L., Kud K. Edukacja i nauka jako podstawa strategii rozwoju regionów na przykładzie województw dolnośląskiego i podkarpackiego, Studia Ekonomiczne z. 79, „Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego”, Wyd. UE Katowice, 2011, s. 82-92.

Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Oficyna Wydawnicza. Wydawnictwo polskiego związku niewidomych sp. z o. o., Rzeszów 2011, s. 1-131.

Kud K Influence of Alluvial Processes on the Circulation of Manganese and Lithium in Riparian Environments, Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 18, No. 9-10, 2011, s. 1279-1285.

Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., The update to the Regional Innovation Strategy for the Podkarpackie province. For the years 2005-2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2011, s.1-151, dokument strategiczny opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Kud K., Koziarz P., 2010: System informacyjny jako element zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, Zarządzanie i Marketing z. 17 (3/10), s. 241-247.

Kud K., 2010: Zarządzanie środowiskiem na terenach łęgowych jako element ograniczania strat powodziowych. Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej Nr 272, Zarządzanie i Marketing z. 17 (3/10), s. 233-239.

Kud K., 2010: Przyszłość ekoinnowacyjności w Polsce – próba projekcji oraz wnioski i rekomendacje. [w:] Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E., Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia. PARP Warszawa 2010, s. 179-197.

Woźniak L., Kud K., 2010: Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej – współczesna idea i przyszłe problemy, [w:] Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju. red. nauk. Wiktor J. W., Żbikowska A., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 321-328.

Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S., Wyrwa D., Cebulak T., Cierpiał-Wolan M., Drozd K., Kud K., Kalita W., Kluska J., Łunarski J., Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., Tomczyk A., Wałajtys - Rode E., Woźniak M.Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, pod red. L. Woźniaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, 1-365.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję